เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 
 
        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 80th Anniversary of Suan Sunandha Rajabhat University “Internation Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings (ICISW 2018) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.ssru.ac.th/ICISW2018
 
รายละเอียด
    วันที่: 22 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102