เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นนายองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นนายองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕ เอกสารแนบ
    วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102