เรื่อง :: รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 


รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย (บริหาร) เอกสารแนบ
    วันที่: 19 เมษายน 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102