เรื่อง :: ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21
 
 
        มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century)" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎและเครือข่ายทั่วประเทศ ในการนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงขอความอนุเคราะห์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและผู้สนใจทั่วไปทราบข้อมูลการจัดประชุมในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ nirc2019.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 หากท่านสนใจเข้าร่วมประชุม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โทรศัพท์หมายเลข0-44-611-221 ต่อ 7401, 7402 หรือ 086-468-1656 (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย)
 
รายละเอียด
    วันที่: 24 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102