เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
 
 
        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/
 
รายละเอียด
    วันที่: 24 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102