เรื่อง :: การกำหนดภาระอื่นและค่าภาระงานในลักษณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การกำหนดภาระอื่นและค่าภาระงานในลักษณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง.. เอกสารแนบ
    วันที่: 26 ธันวาคม 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102