เรื่อง :: หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

จะดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ 

ระยะเวลาในการเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554-24 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.

ในวันและเวลาราชการ โดยเสนอชื่อพร้อมประวัติได้ที่ นายพูนชัย คทาวัชรกุล 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 เอกสารแนบ
    วันที่: 30 ธันวาคม 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102