เรื่อง :: การสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

กำหนดการ
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 8 กุมพาพันธ์ 2555
เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 127
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เวลา กิจกรรม
13.00-13.30 น. ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นักศึกษาปี 1-5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(เช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม)
13.30 -14.00 น. รับฟังเรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
- ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก
องค์การนักศึกษาคณะ
- ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของนายกองค์การนักศึกษาคณะ
และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาคณะ
14.00 -14.15 น. รับโอวาทจากคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.15 -14.30 น. คณบดีมอบวุฒิบัตรให้นายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาปัจจุบัน
14.130 -15.00 น. ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
15.00 - 15.15 น. คณะกรรมการตรวจนับคะแนน และประกาศชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
นายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2555
15.15 -15.30 น. นายกองค์การนักศึกษาคณะชุดเก่า ส่งมอบงานให้นายกองค์การ
นักศึกษาคณะชุดใหม่
   
   

 

* หมายเหตุ สามารถรับหรือดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯหรือทางhttp://science.mcru.ac.th/หรือ http://facebook.com/scimcru


 เอกสารแนบ
    วันที่: 20 มกราคม 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102