เรื่อง :: ประชาพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 

 

ประชาพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บริษัท เอ็กโซติค ฟูด จำกัด รับนักศึกษาที่ต้องการ
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวนมาก

รายละเอียดต่าง ๆ ดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ
    วันที่: 26 มกราคม 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102