เรื่อง :: รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษาทุนส่งเสริมนักกิจกรรม(คสม.) ทุนให้เปล่า 5000 บาท
 
การสมัคร และพิจารณาทุนการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการมหาลัย (คสม)
กำหนดการ
รับสมัครและพิจารณาทุนให้เปล่า ทุน ๆ 5,000 บาท (จำนวน 30 ทุน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   
เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่  20 -26  มิถุนายน 2555
ณ  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา)
ปิดรับสมัครในวันที่ 26  มิถุนายน 2555  เวลา 16.30 น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน

ในวันที่  27 มิถุนายน  2555 ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์คณะและเว็ปไซต์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (หรือสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดีคณะ)

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  คัดเลือกและพิจารณาทุน ในวันที่  27 - 28 มิถุนายน  2555  เวลา 13.00 น.  ณ  สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

ในวันที่ 29  มิถุนายน  2555  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์

คณะและเว็ปไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนให้กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
   
   

รายละเอียดและข้อมูลในการขอรับทุนให้เปล่า 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน 

 1. ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ตั้งแต่ปี 1-ปี 5 
 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์/ฐานะยากจน  มีปัญหาทางด้านการเงิน
 3. มีความประพฤติดี
 4. ผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนอื่น ๆ มาก่อน ยกเว้น กยศ

ขั้นตอนในการพิจารณาให้ทุน 

 1. รับใบสมัครขอรับทุนจากสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา   (เมื่อกรอกเสร็จแล้วส่งคืนคณะ)

 1. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  คัดเลือก  
 2. คณะกรรมการพิจารณาทุนตัดสิน

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับทุน 

 1. กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ
 2. หากคณะกรรมการพิจารณาทุนทราบว่าผู้ขอรับทุนให้ข้อมูลในใบสมัคร
  ไม่ตรงกับความเป็นจริงคณะกรรมการจะงดพิจารณาหรืองดให้ทุนทันที
 3. แนบเอกสารขอรับทุนพร้อมกับใบสมัคร ได้แก่

(3.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา                     1            ฉบับ
(3.2) สำเนาทะเบียนบ้าน                                                 1            ฉบับ
(3.3) เอกสารอื่น ๆ  เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรม  ตลอดจนการทำ
คุณประโยชน์ใบประกาศนียบัตรการได้รับรางวัล หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
หรือโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ :  ลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ จะเรียงจากลำดับที่การสมัคร หากผู้ใดไม่มาสัมภาษณ์ในวัน
เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารแนบ
    วันที่: 20 มิถุนายน 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102