เรื่อง :: ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่ 

ชื่อ-สกุล 

ชั้นปี 

สาขาวิชา 

หมายเหตุ 

1

น.ส.อารีรัตน์

ชมภูพนธ์

2

คณิตศาสตร์

คสม.

2

นายจิตรกณ

รัตนฉายาบรรณ

3

คณิตศาสตร์

คสม.

3

นายสรศักดิ์

ล้อมกระโทก

2

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คสม.

4

นายเฉลิมวุฒิ

บุญอินทร์

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คสม.

5

น.ส.นันทพร

คลังจันทร์

3

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คสม.

6

น.ส.พัชรินทร์

จุเฉย

2

คณิตศาสตร์

คสม.

7

น.ส.นิตยา

เผื่อนสูงเนิน

1

เคมี

คสม.

8

น.ส.บุญญิกา

แก้วศรี

1

คณิตศาสตร์

คสม.

9

น.ส.เปาะเอรา

สะมะแอ

2

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คสม.

10

น.ส.กรกนก

ขุ่ยขะ

3

เทคโนโลยีไฟฟ้า

คสม.

11

น.ส.มินตรา

ใสดี

1

คณิตศาสตร์

คสม.

12

น.ส.อณัฐญา

แก้วไซเกิด

1

คณิตศาสตร์

คสม.

13

นายกิตติศักดิ์

สีสอาด

1

ชีววิทยา

คสม.

14

น.ส.พรพัชรี

ลักษิตานนท์

1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คสม.

15

น.ส.ศิริมา

คงเสน

1

ชีววิทยา

คสม.

16

น.ส.กุลวตี

เติมดี

2

คณิตศาสตร์

คสม.

17

น.ส.ลัดดาวัลย์

ร่วมกล้า

1

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คสม.

18

น.ส.อนุธิดา

ไทรบุรี

5

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คสม.

19

น.ส.ปิยวรรณ

เวธะฉะ

4

คณิตศาสตร์

คสม.

20

นายอนุพล

หมื่นฤทธิ์

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คสม.

21

น.ส.อรพรรณ

อรุณรัตน์

1

สัตวศาสตร์

คสม.

22

นายตรีเมธ

ทุมธะ

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คสม.

23

น.ส.กลมชนก

บุญช่วย

5

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คสม.

24

น.ส.พัชราภรณ์

ขวัญสวัสดิ์

3

คณิตศาสตร์

คสม.

25

น.ส.สุพรรณี

ศรีประเสริฐ

2

คณิตศาสตร์

คสม.

26

นายอภิวิชญ์

กันลอย

3

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คสม.

27

น.ส.อธิติมา

ชุ่มลื่น

1

ชีววิทยา

คสม.

28

น.ส.นิตยา

สีหาบุตร

1

ชีววิทยา

คสม.

29

น.ส.สุชาดา

แจ่มเหมือน

3

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คสม.

30

น.ส.อัญชุลี

ประดับวรรณ

1

สัตวศาสตร์

คสม.

31

น.ส.สุชาดา

หมาดทิ้ง

3

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คสม.(สำรอง)

32

น.ส.จินตนา

สามเมือง

5

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คสม.(สำรอง)

33

น.ส.กมลวรรณ

ตระการไทย

1

วิทยาศาสตร์ฯการอาหาร

คสม.(สำรอง)

34

น.ส.นงนุช

อ่อนนวน

5

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คสม.(สำรอง)

35

น.ส.ชมพูนุช

อินทร์เปลี่ยน

3

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คสม.(สำรอง)

36

น.ส.อริชา

อินทรนาม

1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คสม.(สำรอง)

37

น.ส.วรัชญา

ฉัตรนก

1

วิทยาศาสตร์ฯการอาหาร

คสม.(สำรอง)

38

น.ส.รุ่งทิวา

ภิรมย์ขวัญ

5

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คสม.(สำรอง)

39

น.ส.ชุติมา

กาเผือก

3

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คสม.(สำรอง)

40

น.ส.วัชรี

สีอุ่นนี

1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คสม.(สำรอง)

41

นายภากร

คันธะนารถ

2

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คสม.(สำรอง)

42

น.ส.พัชราภรณ์

ขวัญแก้ว

1

คณิตศาสตร์

คสม.(สำรอง)

43

น.ส.ศิริพร

 ผดุงสำโรง

1

เคมี

คสม.(สำรอง)

44

น.ส.ธิดามาศ

สร้อยสังฆ์

1

สัตวศาสตร์

คสม.(สำรอง)


***    ลำดับที่ 1 – 44 ให้รายงานตัวพร้อมร่วมรับฟังประชุมชี้แจง
 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

 

  เอกสารแนบ
    วันที่: 3 กรกฎาคม 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102