เรื่อง :: ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่ 

ชื่อ-สกุล 

ชั้นปี 

สาขาวิชา 

หมายเหตุ 

1

น.ส.สิริวิภา

แก้วบุปผา

2

คณิตศาสตร์

 

2

น.ส.อ้อมใจ

ตุ่นเช้า

4

คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

3

น.ส.ศุภากร

โฉมงามขำ

3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

4

น.ส.ธนิชธา

โตศะศุข

2

คณิตศาสตร์

 

5

น.ส.สุภาพร

ปัญญาบุตร

1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

6

นายวราชัย

เปลี่ยนบุญชู

1

สัตวศาสตร์

 

7

นายวิษณุ

บลคอน

1

คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

8

น.ส.ทิพวรรณ

น้อยกันยา

1

คณิตศาสตร์

 

9

น.ส.อัจจิมาณัฎฐ์

ศิริกุล

2

คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

10

นายศรีสุทัศ

ทุลชาติ

1

ชีววิทยา

 

11

น.ส.มยุรี

โยทม

1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 ให้นักศึกษาเซ็นต์รับทราบผลได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

** คณะจะแจ้งวัน และเวลารายงานตัวและรับทุนให้ทราบภายหลัง **

 

  เอกสารแนบ
    วันที่: 3 กรกฎาคม 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102