เรื่อง :: กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2555
 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2555

 เอกสารแนบ
    วันที่: 6 กรกฎาคม 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102