เรื่อง :: นโยบายการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
 

ประกาศคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง นโยบายการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติ หรือ นานาชาติ

  เอกสารแนบ
    วันที่: 6 กรกฎาคม 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102