เรื่อง :: ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562
 
 
          มหาวิทยาลัยรังสิตจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะสามารถนำเสนอและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านต่างๆดังนี้ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีหัวข้อเรื่อง เช่น “Asian Together for Big Data Management in Science and Technology, Education and Social Commence”
โดยมีการบรรยายพิเศษ (ช่วงเช้า) เวลา 9.00 – 10.30น. และนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มย่อย (ช่วงบ่าย) เวลา 10.45 – 16.00 น.
สามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://rsucon.rsu.ac.th/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
    วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102