เรื่อง :: กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา
 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา

ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชกัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับแก้ไข จำนวน ๑ ฉบับ) เอกสารแนบ
    วันที่: 7 มิถุนายน 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102