เรื่อง :: ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่ 27 มิถุนายน 2555
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 19 มิถุนายน 2555

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102