เรื่อง :: การเลื่อนวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2556
 

การเลื่อนวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง
ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดให้มีการดำเนินโครงการครูพันธุ์บึง            รุ่นที่ ๒ เพื่อนำร่องการผลิตครูที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะทางช่าง ทักษะในการใช้เทคโนโลยี และทักษะอื่นที่จำเป็นสำหรับครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นรายเดือน เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท              และได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร นั้น จากมติของคณะกรรมการครูพันธุ์บึง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบให้มีการเลื่อนวันรับสมัคร        ครูพันธุ์บึง รุ่น ๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู (ค.บ.) เพศชาย และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ ๑ ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป
๓. สามารถพักประจำในบ้านพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตลอดระยะเวลาที่รับทุน
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจ ตั้งใจเรียน และสามารถใช้เวลาในตอนเย็น และวันหยุด เพื่อรับการศึกษาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีจิตอาสาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา

เอกสารประกอบการรับสมัคร
๑. แบบคำขอรับทุนการศึกษา
๒. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว ติดแบบคำขอรับทุน
๓. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
๔. หนังสือรับรองการมีความประพฤติที่เหมาะสม สมควรได้รับทุนจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือประธานสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
๕. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบคำขอรับทุน


 เอกสารแนบ
    วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102