เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๒
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  โครงการครูพันธุ์บึง  รุ่นที่  ๒
------------------------------------------------------
ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ลงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง                    
การเลื่อนวันรับสมัครและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  โดยกำหนดรับสมัครถึงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นั้น
บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์  ดังนี้


ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา
นายศรีสุทัศ   กุลชาติ ชีววิทยา
นายพันกาญจน์     สุวรรณา   ภาษาไทย
นายปริญญา   พิมพ์ประชา ภาษาไทย
นายณกฤต   เปิ้นมั่นคง สังคมศึกษา
นายสิทธินันท์   ณ  หนองคาย สังคมศึกษา
นายธนากร   กะการดี ภาษาอังกฤษ
นายเรืองฤทธิ์   วิชัยวงษ์ ภาษาอังกฤษ
นายอภิสิทธิ์   แสนกล้า คณิตศาสตร์
นายประยุทธ์   ชินเฮียง สังคมศึกษา
๑๐ นายคมสันต์   สุริยา สังคมศึกษา
๑๑ นายอดิศักดิ์   พรหมสุ ประถมศึกษา
๑๒ นายเสนาะ   คุณวงศ์ สังคมศึกษา

กำหนดการสัมภาษณ์  วันศุกร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมไม้แดง  ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป
ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมไม้แดง  ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เอกสารแนบ
    วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102