เรื่อง :: งดใช้อาคารเรียน ตึก ๑๔ ในวันพุธที่ ๒๗ พ.ย. ๕๖
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102