เรื่อง :: เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
 

      ด้วยมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาจิตอาสา 
ประจำปีการศึกษา2556 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) 
โดยผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
จะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาภาคปรกติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2.เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจพร้อมจะร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

สิทธิและหน้าที่ของผู้รับทุน
๑. ทุนการศึกษาจิตอาสาทุนละ 5,๐๐๐ บาท
๒. ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้มีจิตอาสาจากมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
๓. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามที่มูลนิธิจัดขึ้น

หมดเขตการรับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556


ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


 เอกสารแนบ
    วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102