เรื่อง :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๒
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวเพื่อทำสัญญารับทุน
1 นายณกฤต    เปิ้นมั่นคง  สังคมศึกษา
2 นายสิทธินันท์  ณ หนองคาย  สังคมศึกษา
3 นายเรืองฤทธิ์  วิชัยวงษ์  ภาษาอังกฤษ
4 นายประยุทธ์  ชินเฮียง  สังคมศึกษา
5 นายศรีสุทัศ  กุลชาติ  ชีววิทยา
6 นายอธิศักดิ์  พรหมสุ  ประถมศึกษา
7 นายอภิสิทธิ์  แสนกล้า คณิตศาสตร์
8 นายเสนาะ  คุณวงศ์  สังคมศึกษา
9 นายธนากร  กะการดี  ภาษาอังกฤษ
10 นายคมสันต์  สุริยา  สังคมศึกษา

รายชื่อสำรอง
1  นายปริญญา  พิมพ์ประชา  ภาษาไทย สำรองอันดับ 1
2  นายพันกาญจน์  สุวรรณา  ภาษาไทย สำรองอันดับ 2

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเข้าร่วมโครงการภายใน
วันศุกร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  
ณ สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และทำสัญญาผูกพันตามโครงการครูพันธุ์บึง  
รุ่นที่  ๒  ในวันพุธที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป  
ณ  สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์


 เอกสารแนบ
    วันที่: 26 พฤศจิกายน 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102