เรื่อง :: กำหนดการโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียน วันที่ 21 – 22 มกราคม 2557
 
กำหนดการโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  8  และ  เขต  10
วันที่  21 – 22  มกราคม  2557  
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 เอกสารแนบ
    วันที่: 12 ธันวาคม 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102