เรื่อง :: รับสมัครคัดเลือกตัวแทนคณะ เพื่อรับทุนการศึกษา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
รับสมัครคัดเลือกตัวแทนคณะ  เพื่อรับทุนการศึกษา  ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวน  1  คน

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่  1 – 2  
2. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า  2.75  ในภาคเรียนที่  1/2556
3. มีความประพฤติดี  
4. เป็นผู้ที่บิดา – มารดา  หรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน

กระบวนการคัดเลือก
1. ยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในวันจันทร์ที่  16  ธันวาคม  2556  เวลา  15.00  น.
2. สัมภาษณ์  วันจันทร์ที่  16  ธันวาคม  2556  เวลา  15.30  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องไม้แดง  1   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. ตัวแทนคณะฯ  จำนวน  1  คน  เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือก  ณ  สำนักกิจการนักศึกษา  ชั้น  2  ในวันอังคารที่  17  ธันวาคม  2556  เวลา  10.00  น.

จำนวนเงินทุนการศึกษา
นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ  10,000  บาท  จนสำเร็จการศึกษา  โดยเริ่มรับทุนการศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556 เอกสารแนบ
    วันที่: 13 ธันวาคม 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102