เรื่อง :: โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษา วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556
 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับนักศึกษา
วันพุธที่  27  พฤศจิกายน  2556  ณ  ห้องประชุมศูนย์ภาษา ชั้น 4
………………………………………..………..

วันพุธที่  27  พฤศจิกายน   2556

เวลา 12.30 -13.00 น. นักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
เวลา 13.00-13.20  น. พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี
เวลา 13.20 -13.00 น. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะฯ
เวลา 13.00 -14.00 น. บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช
เวลา 14.00 -14.20 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.20 -15.20 น. แบ่งกลุ่มเขียนโครงการ/กิจกรรม  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม  คาวีรัตน์
-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-  คณะครุศาสตร์
-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
เวลา  15.20-16.30 น. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอโครงการ
-  สรุปและประเมินผลโครงการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม  คาวีรัตน์
เวลา 16.30  น. พิธีปิด


    วันที่: 6 พฤศจิกายน 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102