เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 


โครงการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  
ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 เอกสารแนบ
    วันที่: 7 พฤศจิกายน 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102