เรื่อง :: รับสมัครนักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 

      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดโอกาสใหเสำหรับนักศึกษาที่สามารถ
สอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยพิจารณาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน
มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดีและเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามสาขาวิชาดังนี้
1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
3.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5.สาขาวิชาเคมี
6.สาขาวิชาชีววิทยา
7.สาขาวิชาภาษาไทย
8.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10.สาขาวิชาการบัญชี

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกคน ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจ(ตามเอกสารแนบ)
และดำเนินการต่าง ๆ ให้ทันตามกำหนดเวลา เอกสารแนบ
    วันที่: 11 พฤศจิกายน 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102