เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจากฝ่ายสร้างสนนค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจากฝ่ายสร้างสนนค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 เอกสารแนบ
    วันที่: 10 มีนาคม 2557

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102