เรื่อง :: บริษัทเออาร์ไอที เรียนเชิญนักศึกษาปี 3 และ ปี 4 สอบวัดมาตราฐานด้านไอที
 
บริษัทเออาร์ไอที เรียนเชิญนักศึกษาปี 3-4 และศึกศึกษาจบใหม่ คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ คณะอื่นๆ ที่มีความสนใจในการสอบวัดมาตราฐานด้านไอที ทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบสำรวจโครงการ "ฝึกอบรม และสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร Microsoft Technology Associate (MTA)"

ซึ่งการกรอกรายละเอียดในแบบสอบถามดังกล่าว เป็นการสำรวจความต้องการของนักศึกษาที่กำลังจะจบ และจบใหม่ ที่เรียนด้านไอที และมีความต้องการทำงานในสายอาชีพไอที เช่น Developer, Database, IT Professional เป็นต้น

โดยจะมีการเปิดอบรมฟรี ในหลักสูตร ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ซึ่งทางผู้จัดโครงการฯ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษา ทุกคนสอบผ่าน ซึ่งนักศึกษาที่สอบผ่าน จะได้ certificate ที่เป็นมาตรฐานสากล โปรแกรมนั้นๆ ไปเลย และยังสามารถนำไปยื่นในการสมัครเข้าทำงาน ในสายงานด้านไอที ที่ตนเองสนใจได้ด้วย

และหากโครงการฯ เกิดขึ้นเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ลิงค์ ดังนี้
http://aritedu.com/mta/


@Arit Thailand
https://www.facebook.com/arit.co.th

    วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2557

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102