เรื่อง :: ด่วนมาก ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับ ป.โท/เอก ในและต่างประเทศ
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับ ป.โท/เอก ในและต่างประเทศ
ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน/แผนพลังงานทดแทน 

ทุนสนับสนุนมีดังนี้
1. ค่าหน่วยกิต+ธรรมเนียมการศึกษา จ่ายตามจริง
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอผลงาน จ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท/คน
3. Textbook / Stationery เหมาจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
4. ทุนทำวิจัย/ วิทยานิพนธ์ เหมาจ่ายสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน 

กำหนดการส่งเอกสาร+หลักฐาน ผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อขอรับการสนับสนุนภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น
ติดต่อขอรับรายละเอียด/เอกสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (ฝน)/ ดร.ครองศักดา /
เวปไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ หรือที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (http://www.eppo.go.th)

ลิงค์รายอะเอียด

    วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102