เรื่อง :: ประกาศเรื่องการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติม
 


ประกาศเรื่องการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 เอกสารแนบ
    วันที่: 10 มีนาคม 2557

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102