เรื่อง :: การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา
..........................................


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ประสงค์จะคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ และเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ขาดแคลนครูหรือมีภูมิลำเนาอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู เพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทานตามโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับพระราชทานทุนต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่เข้าโครงการฯ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวในการคัดเลือกนักศึกษา ดังต่อไปนี้

    วันที่: 20 สิงหาคม 2557

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102