เรื่อง :: ขอเชิญเข่าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ
 
 

 

 
 

ขอเชิญเข่าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ
ในวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2559 และวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์
อาคารอำนวยการชั่น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอความกรุณาผู้มีมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ
และส่งมายังกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 
     
 

 

 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 12 มกราคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102