เรื่อง :: มอบกระเช้าอวยพรและขอพรแด่ท่านอธิการบดี ปี 2559
 
 

 

 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ว่าที่ร.ต.วสันต์ นาคเสนีย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.กฤษณะ โสขุมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
และคณะเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมมอบกระเช้าอวยพรและขอพรแด่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 
     
 

 

 

    วันที่: 13 มกราคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102