เรื่อง :: ประกาศเรื่อง งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิตตำรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 

 

 
 

ประกาศเรื่อง งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิตตำรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จำนวน 10 ทุน ๆ ล่ะ 5000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 
     
 

 

 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 13 มกราคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102