เรื่อง :: การประกวดภาพยนต์สั้นอเมซิ่ง ราชบุรี ชี้ชวนท่องเที่ยว
 
 

 

 
 


 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การประกวดภาพยนตร์สั้นอเมซิ่ง ราชบุรี ชี้ชวนท่องเที่ยว
------------------------------------------------------


การสร้างความตื่นตัวหรือความตระหนักเรื่องประชาคมอาเซียนให้เกิดขึ้นกับประชาชน ถือเป็นความสำคัญประการหนึ่งของสังคมไทยในการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความความตระหนักให้เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากผลของการเป็นประชาคมอาเซียนจากเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจ จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานในภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสู่ประชาคมโลก ผลกระทบโดยตรงที่จะมีกับนักศึกษา ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ในตลาดแรงงานของอาเซียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้นักศึกษาหรือประชาชนจำเป็นต้องเกิดความตระหนัก ตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้ ตลอดจนสร้างพฤติกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ความตระหนักของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบหรือกระตุ้น ให้เกิดการรับรู้ ทำความเข้าใจในสิ่งเร้านั้น สิ่งที่จะเกิดนั้นคือความคิดรวบยอด ที่สามารถนำไปสู่การเรียนรู้ จนเกิดการปฏิบัติได้ในที่สุด ดังนั้นในการสร้างความตระหนัก สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือการสร้างสิ่งเร้าที่น่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างความตระหนักของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงจะจัดโครงการนิทรรศการอาเซียนมีชีวิตและการประกวดภาพยนตร์สั้นอเมซิ่ง ราชบุรี ชี้ชวนท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมที่มีลักษณะในการสร้างสิ่งเร้าเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คือ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นอเมซิ่ง ราชบุรี ชี้ชวนท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกลุ่มตัวแทนจากทุกคณะหรือกลุ่มสมัครใจได้แสดงศักยภาพ เข้าร่วมแข่งขันทำภาพยนตร์สั้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะเริ่มการประชาสัมพันธ์และสรรหาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคัดเลือกทีมที่เข้าประกวด ๑๐ ทีม เพื่อให้ทุนในการจัดทำภาพยนตร์ จากนั้นจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและตัดสินทีมที่ชนะพร้อมมอบรางวัล ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในห้วงเวลาที่มีการจัดเทศกาลงานปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ประจำปี ๒๕๕๙

รางวัลการประกวด
ประเภททีม
๑.๑ รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
๑.๔ รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ ๑,๐๐๐ บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร 

หัวข้อการประกวด
หัวข้อ “อเมซิ่ง ราชบุรี ชี้ชวนท่องเที่ยว” ภาพยนตร์สั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับ ๓ หัวข้อดังนี้
๑. ประชาคมอาเซียน
๒. วัฒนธรรม
๓. การท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักศึกษาภาคปกติทุกสาขาวิชา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยรวมกลุ่มกันทีมละ ๕ คน ในนามคณะหรือกลุ่มสมัครใจก็ได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด 
๑. ภาพยนตร์สั้นต้องมีความยาวของภาพยนตร์ ไม่น้อยกว่า ๕ นาที 
๒. ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานในภาพยนตร์สั้น 
๓. เป็นผลงานที่นักศึกษาจัดทำเอง 

การตัดสินแบ่งออกเป็นสามรอบคือ
รอบแรก คัดเลือกจากนำเสนอแนวคิดในการจัดทำภาพยนตร์สั้น เพื่อคัดเลือก ๑๐ ทีม 
รอบที่สอง ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกทั้ง ๑๐ ทีม จะได้รับมอบทุนมี่ใช้จ่ายในการจัดทำผลงาน
รอบที่สาม ประกวดการนำเสนอภาพยนตร์สั้น

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้าประกวดจะได้ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกัน โดยแต่ละทีมจะมีสมาชิกทีมละ ๕ คน แต่ละทีมจะคิดสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอผลงานของทีมตนเองภายใต้หัวข้อ “อเมซิ่ง ราชบุรี ชี้ชวนท่องเที่ยว” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสองประเด็นหลักคือ

๑) เชิญชวนเพื่อนนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวต่อการเปิดประชาคมอาเซียน มีวิธีนำเสนอและการเชิญชวนที่น่าสนใจ
๒) แนะนำจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักทั้งนี้ผู้เข้าประกวดต้องเลือกจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นในการนำเสนอ
๓) ทีมมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน ผลงานที่นำเสนอน่าสนใจน่าติดตาม
๔) ทีมได้นำความรู้อาเซียนมาถ่ายทอดและสื่อสารสู่สาธารณชนได้ครบถ้วน ถูกต้องและน่าสนใจ
๕) ทีมมีความสามัคคีในการทำงานและการนำเสนอผลงาน
๖) ความถูกต้องของภาษาอังกฤษที่ใช้
๗) ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ หรือคะแนนจากผู้เข้าร่วมงานร่วมกัน

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
๑. ขอรับใบสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ, งานประชาสัมพันธ์และสำนักงานคณะหรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม mcruasean@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๖๑๘๑๕
๒. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น ๔ ตึก ๑๔ อาคารอำนวยการ
๓. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 

กำหนดการสมัคร
ส่งใบสมัครภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น ๔ ตึก ๑๔ อาคารอำนวยการ 
คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
นำเสนอผลงาน วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
     
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
  ใบสมัคร  
 

 

 
     
     
     

    วันที่: 9 ตุลาคม 2558

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102