เรื่อง :: คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พ.ศ.2559
 
 

 

 
 

คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมสืบสาน
ประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พ.ศ.2559 (ทำบุญตักบาตรปีใหม่)
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 9.31 -12.00 น.
ณ บริเวณอาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ

 
 

 

 
 

 

 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102