เรื่อง :: สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 
 

 

 
           สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) ตามประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2556  
 

 

 
 

 

 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102