เรื่อง :: กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
 

 

 
 

กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สำหรับการทำงานและวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
………………………………………..………..

 
 

 

เวลา กิจกรรม
12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
13.00 - 13.10 น. พิธีเปิด
  -รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กล่าวรายงานโครงการ
  -ประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยท่าน ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.10 - 14.00 น. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูลในยุคปัจจุบัน
วิทยากรโดย อาจารย์นาวิน คงรักษา
14.00 – 16.30 น.  การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนองานในวิชาชีพ
วิทยากรโดย อาจารย์นาวิน คงรักษา
  การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนองานในวิชาชีพ (ต่อ)
วิทยากรโดย อาจารย์นาวิน คงรักษา          
17.00 – 17.30 น.  พิธีปิด
   
 
 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 14.45 น

 

    วันที่: 26 มกราคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102