เรื่อง :: อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจำลองสถานการณ์
 
 

 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจำลองสถานการณ์
วันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถแจ้งความประสงค์หรือติดต่อสำรองที่นั่ง
โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งงานและหน่วยงาน ส่งมาทาง
E-mail: amdee1973@gmail.com

 
 

 

 
 

 

 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102