เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิต
 
 

 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิต และการสื่อสารให้แก่นักศึกษา
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 

 

 
     


 เอกสารแนบ
    วันที่: 8 มีนาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102