เรื่อง :: กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การนึกศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
 
 

 

 
 

กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การนึกศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
ชุดปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ (หอประชุมใหม่)

 
 

 

 
     


 เอกสารแนบ
    วันที่: 8 มีนาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102