เรื่อง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับรางวัล Best Paper Award
 
   
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 5th International Conference on Advanced Materials and Engineering Materials 2016  Hong Kong, China  เมื่อวันที่ 15-18 เมษายน 2559 ที่ผ่าน ซึ่งในการประชุมฯดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับรางวัลบทความ Best Paper Award ในครั้งนี้ด้วยในชื่อบทความ Thermal, strength and leachability characteristics of cellulose fibre reinforced lime-soil brick  
   
 
 
   
 

    วันที่: 26 เมษายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102