เรื่อง :: กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2558
 
     
 

กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
  ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
******************************************

เวลา กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยม
กำหนดประเด็นและรายการข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวต้อนรับ

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินแต่ละหลักสูตร
ชี้แจงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่หลักสูตร
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแต่ละหลักสูตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแต่ละหลักสูตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. -คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยวาจา
-คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเขียนรายงานการประเมินเพื่อเสนอผลการประเมิน
เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๑ เล่ม (พร้อมไฟล์เอกสาร)
-เสร็จสิ้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
   

****************************************************************

   
หมายเหตุ - เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
     


 เอกสารแนบ
    วันที่: 15 กรกฎาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102