เรื่อง :: กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2558
 
     
 

กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ  ห้องประชุมไม้แดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
****************************************

เวลา กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยม
กำหนดประเด็นและรายการข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ

๐๘.๓๐ –๐๘.๔๕ น.

คณบดีกล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหาร และแนะนำหน่วยงานพร้อมนำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน

๐๘.๔๕–๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการและวัตถุประสงค์
ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

   
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- สัมภาษณ์ข้าราชการ (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
- สัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
- สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 1 คน
- สัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 คน
- สัมภาษณ์ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
- สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน
๑๔.๓๐– ๑๕.๐๐ น. สังเกตการณ์การเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ ในคณะ (เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ)
๑๕.๐๐ –๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. - คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยวาจา
- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเขียนรายงานการประเมินเพื่อเสนอ
ผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๑ เล่ม (พร้อมไฟล์เอกสาร)
- เสร็จสิ้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
   

****************************************************************

   
หมายเหตุ - เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
     


 เอกสารแนบ
    วันที่: 15 กรกฎาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102