เรื่อง :: รายละเอียดการและใบสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559
 
     
  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 ตามหนังสือที่ ศธ 0503(5)/ว 839 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  
     

    วันที่: 17 กรกฎาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102