เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
 
     
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖
“ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม.....๓ ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”
The National Academic Research Conference 6th
“Management Science for Socially Engagement :
Over the Three Decades of following the Mother of the Earth”
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.fms.nrru.ac.th/fms2014/index.php?option=com_content&view=article&id=574:-m-m-s&catid=1:latest-news&Itemid=110
 

    วันที่: 22 กรกฎาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102