เรื่อง :: เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๙
 
     
 
   
   
       ขอแสดงความยินดีกับ นายแสนภูมิ เปลี่ยนสี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ได้รับรางวัลพระราชทาน "เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๙" จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงhttp://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=1054&type=12
 

 

 
     

    วันที่: 22 มิถุนายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102