เรื่อง :: ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
 
     
 
BRU Sumo Robot
การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา
สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม หุ่นยนต์ซูโม่
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทุนการศึกษา 10000 บาท
 
  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://cs.bru.ac.th/sumorobot
 

    วันที่: 27 กรกฎาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102