เรื่อง :: กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาประประชาชนทั่วไปร่วมเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
 
     
 
 

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) การประชุม “2nd Asia Cooperation Dialogue (ACD) Summit” และ การประชุม “ACD Connect Business Forum”

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 
     

    วันที่: 2 สิงหาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102